Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปะอิน
 
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดเทศบาลตำบลบางปะอินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [8 ก.พ.61]
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [24 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการยกเว้นหรือลดภาษีฯ [17 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [10 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [4 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ฯ [4 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง สรุปผลดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [3 ต.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง รานงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [30 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดเทศบาลตำบลบางปะอินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [20 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ [4 พ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ฯ [4 พ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ขายทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 2 พ.ค. 60 ]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [2 มี.ค.60]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [1 ก.พ. 60]
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [5 ม.ค.60]
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [21 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฯ [11 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ฯ [6 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [15 ม.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [30 ธ.ค.58]
ประกาศ เรื่อง ขายทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางปะอิน [14 ธ.ค.58]
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [1 ต.ค. 58]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [14 มี.ค.57]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 10 มี.ค. 57 ]
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 28 ก.พ. 57 ]
ประกาศ การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 27 ก.พ. 57 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 13 ก.พ. 57 ]
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2558 วันที่ 27 พ.ย. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 วันที่ 24 ก.ย. 2558
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2558 วันที่ 14 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2558 วันที่ 11 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558 วันที่ 29 มิ.ย. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 วันที่ 19 ก.พ. 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 24 พ.ย. 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2557 วันที่ 18 ส.ค. 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 13 ส.ค. 2557
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 24 ก.พ.2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 28 พ.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2556 วันที่ 27 ก.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2556 วันที่ 23 ก.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 20 ก.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2556 วันที่ 15 ส.ค. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 13 ส.ค. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 25 มิ.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 1 เม.ย. 2556
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 วันที่ 22 ก.พ. 2556
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครืองดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งคอมเพรสเซอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมบทบาทฯ [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา [1 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ กว4082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [3 เม.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมฯ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [16 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว [15 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.พ. 61]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสามแยกไฟวิ่ง หมู่ที่ 6 [7ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 3477 [7 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 9 [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [5 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 4940 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง [27 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.8 หมู่ที่ 10 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บจ 7507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [6 ธ.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [6 พ.ย. 60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปราบวัชพืชคลองราชดำริ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 [3 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 [31 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาประดับไฟทาง และบริเวณพื้นที่จอดรถฯ [20 ต.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [20 ก.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 [6 ก.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [18 ส.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [17 ส.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 [4 ส.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน(ใหม่)ฯ [31 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน [25 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯตำบลบ้านเลน [14 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [12 ก.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 [4 ก.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 [2 มิ.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [15 พ.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [4 พ.ค. 60]

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 [3 พ.ค. 60]

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ [28 เม.ย.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [12 เม.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [3 เม.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเขื่อนหน้าวัดชุมพลนิกายารามฯ [24 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 4 [24 มี.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศฯ) [6 มี.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [6 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [24 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานยาวฯ [10 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย ตำบลบ้านเลน [10 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมฯ [3 ก.พ. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [2 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ 4 และหมู่ 6 [20 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายไฟวิ่ง แบบสี่สี ติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ [18 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล [12 ม.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [6 ม.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางปะอิน [7 ธ.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [6 ธ.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงฯ [23 พ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [3 พ.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมเรือยนต์พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 018540001 [26 ต.ค.59]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 [5 ต.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) [20 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3477 ฯ [16 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อถังแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม [6 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 [5 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อชุมชน/ป้ายชื่อซอยฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงจอดรถ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 [5 ส.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 [5 ก.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 [6 มิ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 [4 พ.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อแว่นตาสายตา (กรอบพร้อมเลนส์) [22 เม.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 [5 เม.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอย 3 ม. 4 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง [16 มี.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 [4 มี.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมปราบวัชพืช คลองจิก คลองตามาฯ [4 มี.ค 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 [5 ม.ค.59]
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงฯ [28 ธ.ค.58]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงฯ [23 ธ.ค.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 [4 ธ.ค.58]
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [9 พ.ย.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 [6 พ.ย.58]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) [19 ต.ค.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) [5 ต.ค.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 [2 ต.ค.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนปราสาททองวิทยาฯ [15 ก.ย.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ [8 ก.ย.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายในเขตเทศบาล [7 ก.ย.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ [4 ก.ย.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 [4 ก.ย.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสียงไร้สายในเขตเทศบาล [3 ก.ย.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าฯ [24 ส.ค.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างลานจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ [24 ส.ค.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าฯ [20 ส.ค.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการสร้างลานจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ [20 ส.ค.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 [5 ส.ค.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 [3 ก.ค.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.ทต.บางปะอิน [15 มิ.ย.58]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.ทต.บางปะอิน [12 มิ.ย.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น [8 มิ.ย.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ธกส.เก่า หมู่ที่ 9 ต.บ้านเลน [8 มิ.ย.58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 [5 มิ.ย.58]
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆการจ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น [3 มิ.ย. 58]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ธกส.(เก่า) หมู่ที่ 9 ต.บ้านเลน [3 มิ.ย. 58]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 [4 พ.ค.58]
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 [2 เม.ย. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น [17 มี.ค. 58]
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ การจ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น[16 มี.ค. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงป้ายอักษรไฟวิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน[13 ก.พ.58]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงป้ายอักษรไฟวิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน[28 ม.ค.58]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานเทศบาลใหม่ [5 ก.ย.57]
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาลตำบลบางปะอิน [5 ก.ย.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557[23 พ.ค.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ทต.บางปะอิน[23 พ.ค.57]
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯลฯ[21 พ.ค.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯลฯ [19 พ.ค.57]
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาตกแต่งบริเวณส่วนหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฯลฯ [24 เม.ย.57]
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร ฯลฯ [24 เม.ย.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งบริเวณส่วนหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ฯลฯ [22 เม.ย.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร ฯลฯ [22 เม.ย.57]
ประกาศ สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบปรับอากาศ ห้องอเนกประสงค์ ฯลฯ [1 เม.ย.57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งบริเวณส่วนหน้าประชาสัมพันธ์ฯ [28 มี.ค. 57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร สำนักงานใหม่ [28 มี.ค. 57]
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศฯ [26 มี.ค. 57]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเก่าเป็น ศพด. [13 ก.พ. 57]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเก่า เป็น ศพด.[13 ก.พ. 57]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์พาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน [6 ก.พ. 57]
ประกาศสอบราคาซื้อติดตั้งม่านปรับแสง อาคารสำนักงานใหม่ หมู่ 9 ตำบลบ้านเลน [3 ม.ค.57]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อติดตั้งม่านปรับแสง อาคาร สนง.(ใหม่) หมู่ 9 ต.บ้านเลน [2 ม.ค. 57]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองการศึกษา  
สถานธนานุบาล  
 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
คำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ [๑]
รายงานผลการควบคุมภายใน ๕๔ [๑]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีฯ
รายชื่อผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนรับเบี้ยฯ ๒๕๖๑
รายชื่อผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยฯ ๒๕๖๑

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๕
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๗
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๙
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๐
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๒

ประมวลจริยธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๖-๒๑๖๑ ถึง ๑๖๔ , โทรสาร ๐-๓๕๒๖-๒๒๘๙ , E-Mail : Bangpa-incity@hotmaill.com