Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปะอิน
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับประจำปี
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
ประกาศ เรื่อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลในการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการดำเนินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์ป้องกันฯ
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน"
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง รายงานการมีส่วมร่วมของกลุ่มสตรีในเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอิน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการเสนอความคิดเห็นและการนำเสนอแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดำเนินด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม อบรมคุณฯธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอินถือปฎิบัติเพื่อป้องกันการปฎิบัติฯ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานประเมินผลและควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง เจตนารณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอินถือปฎิบัติเพื่อป้องกันการปฎิบัติฯ [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณบุลคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีพุทธศักราช 2561 [11 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ [27 ก.ย.61]
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบางปะอิน [27 ก.ย.61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดเทศบาลตำบลบางปะอินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [8 ก.พ.61]
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [24 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการยกเว้นหรือลดภาษีฯ [17 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [10 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [4 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ฯ [4 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง สรุปผลดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 [3 ต.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง รานงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [30 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดเทศบาลตำบลบางปะอินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [20 ก.ย.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ [4 พ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ฯ [4 พ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ขายทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 2 พ.ค. 60 ]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [2 มี.ค.60]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [1 ก.พ. 60]
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [5 ม.ค.60]
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [21 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพฯ [11 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ฯ [6 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [15 ม.ค.59]
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [30 ธ.ค.58]
ประกาศ เรื่อง ขายทรัพย์สินเทศบาลตำบลบางปะอิน [14 ธ.ค.58]
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [1 ต.ค. 58]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [14 มี.ค.57]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล [ 10 มี.ค. 57 ]
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 28 ก.พ. 57 ]
ประกาศ การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 27 ก.พ. 57 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปะอิน [ 13 ก.พ. 57 ]
 
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 22 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2559
 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5863 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค..61
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7020 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาคารเช้าพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ หน้าอำเภอเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 454600005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 9429 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระทง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการแสดงมหรสพ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [31 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ กิจกรรมหน่วยแพทย์ฯ [3 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวกันตกท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายไฟวิ่ง LED แบบมีสี่สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบด้านสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ฯ [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแก้ไขการระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อแว่นสายตา (กรอบพร้อมเลนส์) ตามโครงการฯ [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ 3 และ หมู่ 4 [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาเจาะจง [30 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกีน ตามโครงการฯ [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคัดแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 240 ลิตร [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคัดแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 60 ลิตร [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผ๔้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [28 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [28 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฑษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-4455 [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-7020 [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [21 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการฯ [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ7049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [15 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศสองชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ โปงลาง ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับการแสดงมหรสพ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกภาคปฎิบัติ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขนขยะ ทะเบียน 81-5693 โดยวิธีเฉพาเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ ทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 4082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบไฟพร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ [18 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ [18 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [19 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงฯ [19 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ สองชั้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดผักตบชวา ตามโครงการกำจัดฯ [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้กำจัดผักตบชวา ตามโครงการกำจัดฯ [25 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารและเครื่องดื่มลงวันที่ 27 มิ.ย. 61 [26 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครืองดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งคอมเพรสเซอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมบทบาทฯ [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา [1 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ กว4082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 เม.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [3 เม.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมฯ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [16 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว [15 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสามแยกไฟวิ่ง หมู่ที่ 6 [7ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 3477 [7 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 9 [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [5 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 4940 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง [27 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.8 หมู่ที่ 10 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บจ 7507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [6 ธ.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [6 พ.ย. 60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปราบวัชพืชคลองราชดำริ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 [3 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 [31 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาประดับไฟทาง และบริเวณพื้นที่จอดรถฯ [20 ต.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [20 ก.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 [6 ก.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [18 ส.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [17 ส.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 [4 ส.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน(ใหม่)ฯ [31 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน [25 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯตำบลบ้านเลน [14 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [12 ก.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 [4 ก.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 [2 มิ.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [15 พ.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [4 พ.ค. 60]

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 [3 พ.ค. 60]

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ [28 เม.ย.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [12 เม.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [3 เม.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเขื่อนหน้าวัดชุมพลนิกายารามฯ [24 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 4 [24 มี.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศฯ) [6 มี.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [6 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [24 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานยาวฯ [10 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย ตำบลบ้านเลน [10 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมฯ [3 ก.พ. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [2 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ 4 และหมู่ 6 [20 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายไฟวิ่ง แบบสี่สี ติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ [18 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล [12 ม.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [6 ม.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางปะอิน [7 ธ.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [6 ธ.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงฯ [23 พ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [3 พ.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมเรือยนต์พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 018540001 [26 ต.ค.59]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 [5 ต.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) [20 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3477 ฯ [16 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อถังแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม [6 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 [5 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อชุมชน/ป้ายชื่อซอยฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงจอดรถ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 [5 ส.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 [5 ก.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 [6 มิ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 [4 พ.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อแว่นตาสายตา (กรอบพร้อมเลนส์) [22 เม.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 [5 เม.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอย 3 ม. 4 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง [16 มี.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 [4 มี.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมปราบวัชพืช คลองจิก คลองตามาฯ [4 มี.ค 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 [5 ม.ค.59]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองการศึกษา  
สถานธนานุบาล  
 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
คำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ [๑]
รายงานผลการควบคุมภายใน ๕๔ [๑]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีฯ
รายชื่อผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนรับเบี้ยฯ ๒๕๖๑
รายชื่อผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยฯ ๒๕๖๑

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๕
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๗
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๙
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๐
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๒

ประมวลจริยธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๖-๒๑๖๑ ถึง ๑๖๔ , โทรสาร ๐-๓๕๒๖-๒๒๘๙ , E-Mail : Bangpa-incity@hotmaill.com