งานทะเบียนราษฎร  
  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
  การแก้ไขรายการในเอกสารการทพเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
  การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
  การขอเลขที่บ้าน
  การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20
  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งฯ
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
  การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร
  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
  การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
  การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
  การรับแจ้งการย้ายเข้า
  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
  การรับแจ้งการย้ายออก
       
    งานสวัสดิการชุมชน  
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
       
    กองคลัง  
  การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ
  การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคลท้องถิ่น
  การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฯ  
  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  
  การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฯ  
  การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  
  การเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
  การเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฯ  
  การเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การรับชำระภาษีป้าย
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  คู่มือการชำระภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
       
    กองช่าง  
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
  การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
       
    กองการศึกษา  
 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
    พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
    พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์