ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 [29 ธ.ค.59]
       
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [28 เม.ย.60]
  (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)