เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างพื้นฐาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี  
  >> แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  >> แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
     
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  >> ประกาศสถิติการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
บางปะอิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. -
31 มี.ค. 62) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
     
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  >> ประจำปี 2561
     
017 E-Service

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
  >> แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  >> รายงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
     
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  >> หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลามาสาย ฯ
     
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  >> รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
 

>> ประกาศสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบล
บางปะอิน ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61
- 31 มี.ค. 62) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  >> แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
     
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  >> รายงานการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี  
  - ประจำปีงบประมาณ 2562
     
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
 
  >> ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
     
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  >>ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
     
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  
  >> ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
     
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  
  >> ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
     
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
>> ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
     
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  >> ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
     
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  
  >> ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
     
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
  >> ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒