เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างพื้นฐาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี  
  >> แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
     
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  >> ประกาศสถิติการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
บางปะอิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 -
31 มี.ค. 63) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
     
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  >> ประจำปี 2561
  >> ประจำปี 2562
     
017 E-Service

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
  หน้ารวมประกาศ
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
     
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี  
   

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  >> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
  >> แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  >> รายงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
     
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  >> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  >> หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลามาสาย ฯ
     
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  >> รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
 

>> ประกาศสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบล
บางปะอิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  >>ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
     
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  >> แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
     
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  >> รายงานการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
 
  >> ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
     
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
  - ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  >>ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  >>ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางบางปะอิน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
  -  
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  
  ๑. ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ๒. รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

  ๓. รายงานการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
  ๔. รายงานการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด "Big Cleaning Day" และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
  ๕. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
     
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  
  >> ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
     
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
>> ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
     
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  >> ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
     
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  
  >> ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
     
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
  >> ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒