แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
 
รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2