ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔