(นายไพรัตน์ พงษ์ฤทธิ์)  
  ประธานสภาเทศบาล  
     
   
  (นายสุธรรม พงษ์รักษ์)  
  รองประธานสภาเทศบาล  
     
(นายไพรัตน์ พงษ์ฤทธิ์) (นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล) (นายเล็ก พรวัฒนมงคล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
(นายสุธรรม พงษ์รักษ์) (นางผุสดี ภาคทวี) (นายชาติชาย นิลสลับ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
(นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข) (นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร) (นายพีระยุธ คำแหงฤทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
(นายสมชาย พรหมเอื้อ) (นางวันดี ชูกาว) (นายมานะ รื่นญาณ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
 
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาล
 
กกต.กลาง มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555