ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน (แบบ ส.ถ.๑/๑) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน (แบบ ผ.ถ.๑/๑) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอินและนายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (แบบ ผ.ถ.๔/๔) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แบบ ส.ถ.๔/๔) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แบบ ส.ถ.๔/๔) ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน (แบบ ผ.ถ.๕/๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน เขตเลือกตั้งที่ ๑ (แบบ ส.ถ.๕/๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แบบ ส.ถ.๕/๘) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
     
     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน(ผ.ถ.๖/๑)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน (ส.ถ.๖/๑)