แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 ต.ค.58 ]
       
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค.59 ]