ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
- ว่าง -   กำนันตำบลบ้านเลน
นางสุกัญญา พงษ์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
นางจุฑามาศ พรรณสมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
นางปิยฉัตร มีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
นายวรกิติ์ ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
นายสมศักดิ์ จ้อยลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
นายพีรวิชญ์ พันธุ์วิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
นายกรีฑา ลออวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
- ว่าง -   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
นายบุญส่ง เฉลาพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
นางนิภา ประตูนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
   
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายสมนึก ภาคทวี ประธานชุมชนพ่อปู่โนรี (หมู่ที่ ๒)
นางขวัญเรือน จิตตคาม ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อมั่นคง (หมู่ที่ ๓)
นางละออง แก้วคุณนอก ประธานชุมชนคลองบางโหง (หมู่ที่ ๔)
นางอรสา ภิรมย์ ประธานชุมชนบ้านสะพานหก (หมู่ที่ ๕)
นางสีตลา พรหมเอื้อ ประธานชุมชนบ้านตลาดล่าง (หมู่ที่ ๖)
นายอำนวย ศรีไพศาล ประธานชุมชนคลองกลางบ้าน (หมู่ที่ ๗)
นายสุรชัย ตรีไพบูลย์ ประธานชุมชนปากคลองลัด (หมู่ที่ ๘)
นางสาวสมสุข พรรณจริต ประธานชุมชนบ้านหัวสะแก (หมู่ที่ ๙)
นายวิชัย สมบูรณ์ถานะ ประธานชุมชนบ้านท้ายเกาะ (หมู่ที่ ๑๐)
นายเฉลิม ประตูนิล ประธานชุมชนบ้านเกาะลอย (หมู่ที่ ๑๒)