ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายจิรพันธุ์    ลิ้มวิโชติธนากุล กำนันตำบลบ้านเลน
นางสุกัญญา พงษ์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
นางจุฑามาศ พรรณสมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
นางสาวสุพัตรา มีพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
นายวรกิติ์ ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
นายสมศักดิ์ จ้อยลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
นายธัญวรัตน์ เพิ่มสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
นายกรีฑา ลออวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
นางสาวสมสุข พรรณจริต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
นายบุญส่ง เฉลาพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
นางนิภา ประตูนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
  ***ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน

ที่มา : งานสวัสดิการชุมชน
วันที่ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
 
 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายสมนึก ภาคทวี ประธานชุมชนพ่อปู่โนรี (หมู่ที่ ๒)
นางขวัญเรือน จิตตคาม ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อมั่นคง (หมู่ที่ ๓)
นางละออง แก้วคุณนอก ประธานชุมชนคลองบางโหง (หมู่ที่ ๔)
นางอรสา ภิรมย์ ประธานชุมชนบ้านสะพานหก (หมู่ที่ ๕)
นางสีตลา พรหมเอื้อ ประธานชุมชนบ้านตลาดล่าง (หมู่ที่ ๖)
นายอำนวย ศรีไพศาล ประธานชุมชนคลองกลางบ้าน (หมู่ที่ ๗)
นายสุรชัย ตรีไพบูลย์ ประธานชุมชนปากคลองลัด (หมู่ที่ ๘)
นางอนงค์รัตน์ พรรณสาร ประธานชุมชนบ้านหัวสะแก (หมู่ที่ ๙)
นางเตือนจิต จิตตาลาน ประธานชุมชนบ้านท้ายเกาะ (หมู่ที่ ๑๐)
นายเฉลิม ประตูนิล ประธานชุมชนบ้านเกาะลอย (หมู่ที่ ๑๒)
     
  ที่มา : งานสวัสดิการชุมชน
วันที่ : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓