ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายจิรพันธุ์    ลิ้มวิโชติธนากุล กำนันตำบลบ้านเลน
นางสุกัญญา พงษ์ฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
นางจุฑามาศ พรรณสมบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
นางสาวสุพัตรา มีพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
นายวรกิติ์ ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
นายสมศักดิ์ จ้อยลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
นายธัญวรัตน์ เพิ่มสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
นายกรีฑา ลออวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
นางสาวสมสุข พรรณจริต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
นายบุญส่ง เฉลาพักตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
นางนิภา ประตูนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
  ***ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน

ที่มา : งานสวัสดิการชุมชน
วันที่ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔