เทศบาลตำบลบางปะอิน  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วน  ในตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็นสุขาภิบาลให้เรียกชื่อ “สุขาภิบาลบ้านเลน”  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙  ในราชกิจจานุเบกษา 
                     ต่อมาได้มีประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๙ ก. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  โดยมีผลบังคับใช้ใน  วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  เป็น  “เทศบาลตำบลบ้านเลน” และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็น “เทศบาลตำบลบางปะอิน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

 
                เทศบาลตำบลบางปะอิน  ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙/๙ หมู่ ๙ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะห่างจากกรุงเทพฯ  ๖๕ กม.  ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗ กม.  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔.๗๘๕  ตารางกิโลเมตร
 
 

              ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ตอนที่อยู่เหนือเกาะ           
๑๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านหลัก กม.ที่ ๕๘/๓ ของทางรถไฟ        สายกรุงเทพ – อยุธยา ถึงฝั่งเหนือของคลองราชดำริ  ตรงที่อยู่ห่างจากทางรถไฟ ไปทางทิศตะวันออก ๑๐๐ เมตร    ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒

              ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายกรุงเทพ – อยุธยา  ไปทางทิศใต้
ถึงฝากใต้ของถนนอุดมสรยุทธ  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓

              ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝากใต้ของถนนอุดมสรยุทธเสนีย์   ไปทางทิศตะวันตกถึง       ฝั่งตะวันออกของคลองหลังพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔ จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองหลังพระราชวังบางปะอิน ไปทางทิศใต้  ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างโรงสีไฟเพ็ญศิริพันธ์ไปทางทิศใต้ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๕ จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๖

              ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๖  เป็นเส้นตามศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑  เทศบาลตำบลบางปะอิน  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีคลองเล็ก คลองน้อย เชื่อมโยงต่อไปเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ เช่น       คลองบางโหง  คลองบ้านเลน   คลองราชดำริ              
          
  

 
                สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบางปะอิน  เป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึง  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา  นอกจากนี้ยังมีคลองเล็ก คลองน้อย  เชื่อมโยงต่อไปเกือบทั่วบริเวณพื้นที่  เช่น  คลองบางโหง  คลองบ้านเลน  คลองราชดำริ  เป็นต้น
  ที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
   
 
 

              มีหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน   คือ
              ม.๒     บ้านเลนเหนือ
              ม.๓     บ้านพราน
              ม.๔     บ้านบางโหง
              ม.๕     บ้านสะพานหก
              ม.๖     บ้านตลาดล่าง
              ม.๗     บ้านคลองกลางบ้าน
              ม.๘     บ้านปากคลองลัด
              ม.๙     บ้านหัวสะแก
              ม.๑๐   บ้านท้ายเกาะ
              ม.๑๒   บ้านเกาะลอย  

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร
สำนักปลัดเทศบาล
   
 
 

              ประชากรในเขตเทศบาล  จากการสำรวจจำนวนประชากร  ณ  วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
มีประชากรทั้งสิ้น            จำนวน      ๖,๕๗๖     คน
แยกเป็น     ชาย                 จำนวน      ๓,๒๔๒      คน
                      หญิง              จำนวน      ๓,๓๓๔      คน
ครัวเรือน    จำนวน      ๒,๑๙๒      ครัวเรือน

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร
สำนักปลัดเทศบาล