ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปะอิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่องรายางานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่องการประกวด "นางนพมาศ" งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
รายงานการจัดกิจกรรม "เผยแพร่ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1(9) ฉบับที่ 13)ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน [27 ม.ค.63]
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 ส.ค.2562 [23 ส.ค.62]
รายงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 28 ม.ค.2562
รายงานการจัดกิจกรรม "อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปะอินร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต"
รายงานการจัดกิจกรรม "รณรงค์รักษาความสะอาดและรณรงค์ต่อต้านการทุจริต"
รายงานการจัดกิจกรรม "รณรงค์ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับประจำปี
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศ เรื่อง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  ประกาศ เรื่อง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
ประกาศ เรื่อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลในการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง รายงานการดำเนินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์ป้องกันฯ
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน"
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง รายงานการมีส่วมร่วมของกลุ่มสตรีในเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะอิน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการเสนอความคิดเห็นและการนำเสนอแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดำเนินด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม อบรมคุณฯธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอินถือปฎิบัติเพื่อป้องกันการปฎิบัติฯ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานประเมินผลและควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง เจตนารณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการฯ [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางปะอินถือปฎิบัติเพื่อป้องกันการปฎิบัติฯ [18 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณบุลคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีพุทธศักราช 2561 [11 ต.ค.61]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ [27 ก.ย.61]
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลบางปะอิน [27 ก.ย.61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลบางปะอิน [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อกำหนดเทศบาลตำบลบางปะอินป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [19 เม.ย.61]
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน [8 ก.พ.61]
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [24 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการยกเว้นหรือลดภาษีฯ [17 ต.ค.60]
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้าตัวรถชนิด 6 ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด 10 ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 -003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน  กว้าง 7 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 [30 ต.ค. 62]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ [15 พ.ค. 62]
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน [28 ก.พ. 2562]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองการศึกษา  
สถานธนานุบาล  
 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ [๑]
รายงานผลการควบคุมภายใน ๕๔ [๑]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สินค้า Otop ตำบลบ้านเลน
กระดานสนทนา

คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๕
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๗
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๙
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๐
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑๒

ประมวลจริยธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563)  
ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562)  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2562)

 
 
คำสั่งที่ 474/2563 เรื่องให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างปฏิบัติในช่วงพักกลางวัน เดือนกันยายน 2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
คำสั่งที่ 473/2563 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน เดือนกันยายน 2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
คำสั่งที่ 416/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน(ลงวันที่ 6 สิงหาคม 21563)  
คำสั่งที่ 415/2563 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 21563)  
คำสั่งที่ 407/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางปะอิน (ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)  
คำสั่งที่ 406/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลบางปะอิน (ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563)  
คำสั่งที่ 375/2563 เรื่องให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างปฏิบัติในช่วงพักกลางวัน เดือนสิงหาคม 2563 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563  
คำสั่งที่ 374/2563 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน เดือนสิงหาคม 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
คำสั่ง ที่ 64/2564 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)  
     
     
ประกาศ สนง.กกต.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลบางปะอิน [27 ม.ค.63]  
 
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)  
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)