ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปะอิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๑ หน้า)
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องประกาศเจตนารมย์เทศบาลตำบลบางปะอินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
รายงานการจัดนิทรรศการ "อุทาหรณ์สอนจิต" ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องสถิติเรื่องร้องเรียนกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องงดจัดงานโครงการสืบสานวัมนธรรมประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบางปะอิน พ.ศ.๒๕๖๔ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องการสำรวจครัวเรือนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีป้าย ประจำป ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องการสำรวจรายการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-19) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำลงในแม่น้ำ และลำคลอง (ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนาธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้มีมาตรการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบ On Hand ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖
รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามัคคี มีวินัย หัวใจบริการ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ชะลอการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปะอิน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องการชำระค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานสถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของกองคลัง (จัดเก็บรายได้)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน สังกัดเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานการจัดกิจกรรม "รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาล เนื่องในวันเทศบาล"
รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน
รายงานสถิติการให้บริหารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน
รายงานสถิติการให้บริการงานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)
รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)
รายงานสถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)
รายงานสถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องใช้แผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องการสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่องรับสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปะอิน กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่องรายางานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่องการประกวด "นางนพมาศ" งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
รายงานการจัดกิจกรรม "เผยแพร่ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1(9) ฉบับที่ 13)ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปะอิน [27 ม.ค.63]
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 ส.ค.2562 [23 ส.ค.62]
รายงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 28 ม.ค.2562
 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื็อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๘ หน้า)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อย ๒๑-๐๐๗ เทศบาลซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเลน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๑๑ หน้า)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อย ๒๑-๐๐๔ เทศบาลซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเลน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๑๐ หน้า)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑ - ๐๐๗ ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๙ (เอกสารจำนวน ๓ หน้า)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑ - ๐๐๔ ซอย ๗ หมู่ที่ ๘  (เอกสารจำนวน ๓ หน้า)
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๒ หน้า)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๒ หน้า)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕) โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อย ๒๑ - ๐๐๗ เทศบาลซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเลน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐๐ ตารางเมตรฯ (เอกสารจำนวน ๒ หน้า)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕) โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อย ๒๑ - ๐๐๔ เทศบาลซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเลน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐ ตารางเมตรฯ (เอกสารจำนวน ๒ หน้า)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารจำนวน ๖ หน้า)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปกติไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒ ๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความจุไมน้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีการคัดเลือก ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
(โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้าตัวรถชนิด 6 ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด 10 ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 -003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน  กว้าง 7 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 [30 ต.ค. 62]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ [15 พ.ค. 62]
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน [28 ก.พ. 2562]
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลบางปะอิน
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองการศึกษา  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
สถานธนานุบาล  
 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฎหมายท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สินค้า Otop ตำบลบ้านเลน
รายงานผลการอำนวยความสะดวกฯ
กระดานสนทนา

ประมวลจริยธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
ระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕  
ประกาศ เรื่องเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะอิน (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563)  
ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562)  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562)

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เมื่อวันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2562)