ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ดูข้อมูล
พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การอำนวยความความในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเลน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒
     
  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
     
     
     
  เชื่อมโยงเพจ -->> ระเบียบต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น