กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

ที่ ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ดูข้อมูล
01 พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
02 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
03 พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
04 พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
05 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
06 พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒