บันทึกฯ ทต.บางปะอิน ที่ อย ๖๑๑๐๑/๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
คำสั่งเทศบาลตำบลบางปะอินที่ ๑๘๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะอิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
คำสั่งเทศบาลตำบลบางปะอินที่ ๑๘๘/๒๕๖๕ เรื่องให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างปฏิบัติในช่วงพักกลางวัน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕