เทศบาลตำบลบางปะอิน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 115 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558) 

 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะอิน โทร. 0-3526-2041