นายมนตรี   ยมนา  
  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน  
     
นางสาวภัทราวดี   กาญจนวรกุล นางขวัญสุดา   พันธุ์เพียร
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
   
นางสาวปิญฎา   พงษ์นาค นายจินดา สุขะเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี