นายมนตรี   ยมนา  
  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน  
     
นางสาวภัทราวดี   กาญจนวรกุล นางขวัญสุดา   พันธุ์เพียร
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
   
 
นางสาวปิญฎา   พงษ์นาค -
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี