นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖
       
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบางปะอิน
  แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
       
 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  (ครั้งที่ ๑) ฉบับปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลบางปะอิน  ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามแผนอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  (ครั้งที่ ๑) ฉบับปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่อการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ..๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
       
       
       
       
สรุปบัญชีแสดงร้อยละของจำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานตามแผนอัตรากำลัง สามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
บัญชีแสดงร้อยละของจำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานตามแผนอัตรากำลัง สามปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
     

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี (จำนวน ๘๐ คน)

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร/ปฏิบัติ/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ทำงานให้แก่บุคลากรเทศบาล ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี
สรุปบัญชีแสดงร้อยละของจำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานตามแผนอัตรากำลัง สามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
รายงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๖๕
รายงานการจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๖ กิจกรรม)ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
     
     
     
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
     
     
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง)

 

 

กฎหมายและมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

       
       
     
  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ ๔ การสรรหาบุคคล)
 

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
       
     
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ ๕ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
 

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

       
     
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนา และปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
       
       
     
  ประกาศ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
  ประกาศ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  หนังสือบันทึกฯ แจ้งเวียน ขอส่งสำเนาประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
       
     
  ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๖ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ,
หมวด ๗ วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
หมวด ๘ การอุทธรณ์ และ หมวด ๙ การร้องทุกข์ )
  ประกาศ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘
  ประกาศ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกาศ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุ ผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓