การบริหารงานบุคคล

    การบริหารงานบุคคล  
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางปะอิน
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบางปะอิน
  แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณพศ. 2561-2564 3 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2563
  บัญชีแสดงร้อยละของจำนวนสายงานที่มีผู้ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง ประจำพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาการมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง ประจำพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาการมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
  หนังสือบันทึกฯ แจ้งเวียน ขอส่งสำเนาประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
  บัญชีแสดงร้อยละของจำนวนสายงานที่มีผู้ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
       
       
    การพัฒนาบุคลากร  
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี (จำนวน 80 คน)

  รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร/ปฏิบัติ/ปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ทำงานให้แก่บุคลากรเทศบาล ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี