แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)[14 มิ.ย. 62]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 4
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 5
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 6
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 7
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 8
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 9
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 10
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 11
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 12
       
  หนังสือเทศบาลตำบลบางปะอิน ที่ อย ๖๑๑๐๑/๖๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอยกเว้นการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด่วนที่สุด ที่ อย ๐๐๒๓.๑/๑๐๘๑๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม