ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)
(อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒))

     
  **** กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
     
     
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
(อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
(โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้าตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน)

  **** กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
     
     
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑-๐๐๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑-๐๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
  **** กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท