ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
(อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
(โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ตำบลบ้านเลน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้าตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ มีถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร และมีถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน)

  **** กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
     
     
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑-๐๐๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.๒๑-๐๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
  **** กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท