แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๔
     
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๔
     
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๖๔
     
     
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประกาศ เรื่องรายางานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓