การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕  
  รายงานผลการติดตาม/การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ไตรมาส ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
  รายงานผลการติดตาม/การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ไตรมาส ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
     
     
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔  
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
     
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓  
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
       
การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒  
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะอิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒