ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 [29 ธ.ค.59]
       
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [28 เม.ย.60]
  (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)  
       
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [24 พ.ย 60]
       

ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่าง ตุลาคม 60 - มีนาคม 61)

       
การรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒  
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอินเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
  ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอินเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะอิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓