ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑
     
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
 
 
 
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๕
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๕
 
 
 
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
     

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

     
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
     
 
 
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๔
 
 
 
 
ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓