รายงานสถิติการให้บริการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  รายงานสถิติการให้บริการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
  รายงานสถิติการให้บริการในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
  รายงานสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)
(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
       
 
 
  รายงานผลสรุปภาพรวมผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางปะอิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕