ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [22 ก.ย.57]
       
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [18 ก.ย.58]
       
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [18 ต.ค.59]
       
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [29 ก.ย.60]
  1. รายงานประมาณการรายรับ  
  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)  
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (คลัง)  
  3. แผนงานสาธารณสุข  
  4. เคหะและชุมชน  
  5. แผนงานการศึกษา  
  6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  7. แผนงานงบกลาง  
       

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [28 ก.ย.61]

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [27 ก.ย.62]